Regulaminy

REGULAMIN POBYTU W HOTELU

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 14.00 do godziny 22:00.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

9. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

10. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą.

13. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów/wyrobów tytoniowych/e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku nie zastosowania się do zakazu obowiązuje kara pieniężna w wysokości 500 zł.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

&1. Zasady ogólne

1. Voucher zostaje wystawiony i przesłany drogą elektroniczną lub
przekazany bezpośrednio nabywcy tylko po uprzednim uregulowaniu kwoty całkowitej.

2.Voucher uprawnia do skorzystania z oferty określonej w jego treści.
a. Voucher Kwotowy – określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi (noclegowe, gastronomiczne oraz SPA) w Hotelu Korona***
w Sandomierzu.
b. Voucher Pobytowy – określa zasady pobytu w wybranym pakiecie , dla określonej ilości osób, do wykorzystania w określonym terminie.

3.Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Dział Recepcji Hotelu
Korona***

4.Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna dysponująca
Voucherem i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.Użytkownikiem jest uprawniona osoba do korzystania z Vouchera na
obowiązujących go zasadach.

6.Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

7.Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Korona***
w Sandomierzu.

8.Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

9.Nabywca/ Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w
całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

10.Hotel Korona*** zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera.
11.Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Hotel, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

&2. Ważność Vouchera

12.Voucher jest ważny od daty otrzymania.

13.Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania, w
przypadku, gdy nie ma w nim informacji o terminie ważności lub innych odstępstwach.

14.Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.

15.Hotel Korona*** nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

16.Vouchery nie łączą się z innymi promocjami. Nie mogą być realizowane w okresach świątecznych i podczas ofert specjalnych.

&3. Zasady korzystania

17.Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

18.Vouchery nie łączą się ze sobą.

19.Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy wartością vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia.

20.Hotel Korona*** ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: Upłynął termin ważności Vouchera. Uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze. Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu, w przypadku Voucherów Pobytowych/Kwotowych. Obłożenie w Hotelu Korona*** jest wysokie lub brak jest wolnych pokoi. Nastąpiło złamanie któregokolwiek z powyższych podpunktów .

21.Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści i zasadach na
Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Hotel Korona*** adres email rezerwacje@hotelkorona.eu w przeciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę.

Realizacja